Cieľ seminára

Napojenosť obyvateľstva na verejné kanalizácie sa na Slovensku pohybuje okolo 70 %, pričom napojenosť vo vidieckych oblastiach je stále pomerne nízka. Je zrejmé, že pokiaľ chceme zvýšiť celkovú napojenosť obyvateľstva, je potrebné sa zaoberať výstavbou verejných kanalizácií a čistiarni v malých obciach do 2 000 obyvateľov.

Riedke osídlenie, neochota sa napojiť na existujúce sanitárne systémy, nelegálne vypúšťanie odpadových vôd, to je len zopár aspektov, ktoré charakterizujú vidiecke oblasti z hľadiska perspektívneho rozvoja odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Koreňové ČOV sú v mnohých krajinách efektívnym riešením čistenia odpadových vôd v rozptýlených vidieckych podmienkach. Nevyžadujú sofistikovanú prevádzku, energeticky sú nenáročné, zapadnú do okolitej krajiny a dokážu čistiť vodu na pomerne slušnej úrovni. Na Slovensku si však nejako nenašli cestu k širšiemu uplatneniu.

Hlavným cieľom tohto seminára je podať relevantné údaje o problematike koreňových ČOV u nás a vo svete, poukázať na ich klady ale aj nedostatky a predstaviť prvé skúsenosti s navrhovaním a prevádzkou najnovších technológií koreňových ČOV. 


Účastnícky poplatok vo výške 39 Eur zahŕňa účasť na seminári, obed a exkurziu na koreňovú ČOV v areáli strediska Prameň. V prípade záujmu je možné sa ubytovať noc pred seminárom v novo rekonštruovaných apartmánoch priamo v stredisku Prameň, pričom ubytovací poplatok vo výške 15 Eur nie je zahrnutý v účastníckom poplatku. Viac informácií je možné nájsť po registrácii v sekcii Záväzná prihláška.